محمد مرادیان

محمد مرادیان مدیر گروه سرو شیفته موسیقی،روانشناسی شناختی آدم ها و کسب و کارهایی هستم که انسان امروزی را درگیر یک فعالیت حرفه ای و کنکاش ذهنی خواهد کرد. البته هیچگاه راضی به پذیرفتن شرایطی که نمی توانسته است دلخواه من باشد را تحمل نکرده ام چرا که به عقیده من تحمل کردن زندگی بیش از آنچه که سهم ما نی...
Read More